Com més cultura té un home, menor és la seva inclinació a la burla i a la sàtira. (Nietzsche).

Reveal the word

0