Learning Catalan Pronunciaton: Training Sessions. Barcelona

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús; Mir Campillo, Maria del Mar. (FONCAT) 14th to 25th November 2016. Universitat de Barcelona. http://learningcatalanpronunciation.weebly.com/