Si t'encerto t'endevino 'If I guess you I get you right'

Reveal the word

La tradició ens parla d'un metge molt famós que com més malalts visitava més complexa veia la ciència mèdica; cada dia se sentia més ignorant en l'art de medicar. Convençut que els malalts es guarien sols i que l'acció del metge era nul·la, un dia redactà quatre mil receptes dels tipus més variats i diversos, una per a cada un dels quatre mil mals que segons les quatre mil opinions dels seus mestres podien existir, i les posà totes dintre la cartera. En visitar un pacient el subjectava a un estret interrogatori per donar a la visita el màxim to de serietat, després obria la cartera i li allargava la primera recepta que li venia a mà mentre deia: - Si t'encerto, t'endevino. I la tradició afegeix que, malalt que visitava, malalt que guaria. (Amades, 1982, I:1120).

'If I guess you I get you right

Tradition tells us about a well known doctor who the more ill people he visited, the more complex he saw the medical science; every day he felt more ignorant on the art of medicating. Convinced that the patients were healing alone and that his action was useless, one day he wrote four thousand receipts of the most varied kinds, one for each of the four thousand illnesses that could exist according to the four thousand opinions of his masters, and put them all inside his bag. When visiting a patient, that underwent a strict interrogation to give to the visit the most serious tone. Then he opened the bag, passed the first receipt he found over to the patient while he said: -If I guess you, I get you right. And the tradition tells that patient that he visited, patient that was healed.’

(Amades, 1982, I:1120)

0
0