Com més cultura té un home, menor és la seva inclinació a la burla i a la sàtira. (Nietzsche). 'The more culture a man has, the less is his inclination to taunt and satire.' (Nietzsche)

Reveal the word

0