maca - malla

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
0
Són mots diferents
1